PROROCY
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]

Witamy      szafarz nadzwyczajny
Wydrukuj stronęDodaj do Ulubionych
Ostateczne rzeczy człowieka
Niebo  Piekło  Czyściec
 

W liście Jana Pawła II „ Dominae cenae „ z 24.02.1980 r. Czytamy: „ Dotykanie konsekrowanych hostii, a także rozdawanie ich własnymi rękoma, jest właśnie przywilejem wyświęconych”
 
W innym miejscu w tym samym liście Jan Paweł II przypomina, iż:
„ Nie wolno zapominać o najważniejszym urzędzie kapłanów, którzy zostali konsekrowani przez ich święcenia dla reprezentowania Chrystusa Kapłana: z tego względu ich ręce, jak również ich słowa i ich wola, stały się bezpośrednimi narzędziami Chrystusa.
 
Jan Paweł II skierował do biskupów list o tajemnicy i kulcie Eucharystii, gdzie zwrócił uwagę na nadużycia , które się wkradły do kultu Eucharystycznego i polecił przygotować instrukcję, która pomogłaby je usunąć.
I dalej.
Ta Kongregacja ogłosiła w Wielki Czwartek  3 kwietnia 1980 r. instrukcję  Inaestimabille donum w sprawie niektórych norm kultu Eucharystycznego i poleciła Konferencjom Biskupów  wprowadzić je w życie. Na podstawie tego 177 Konferencja Plenarna Episkopatu Polski obradująca w Warszawie w dniach 10 i 11 grudnia 1980 r. mając na uwadze wskazania stolicy apostolskiej wydała przepisy uchwalające podawanie Komunii Św. do ust w postawie klęczącej z rąk  celebransa (kapłana) : „Zgodnie z uchwałą Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski w diecezjach Polski przyjmuje się Komunię Świętą z rąk celebransa [kapłana ] do ust w postawie klęczącej. Przepisy te należy zachować także we Mszach dla grup specjalnych. W szczególnych okolicznościach , w których uklęknięcie jest bardzo utrudnione, np. przy tłumnym udziale wiernych i ścisku, albo gdy wierni uczestniczą we Mszy Świętej poza kościołem na deszczu , można przyjąć Komunię Świętą na stojąco. Nie można wymagać klękania od ludzi obciążonych kalectwem lub chorobą”. Uchwałę tę podpisał Prymas Tysiąclecia ks. Kardynał Stefan Wyszyński. 
 
http://www.kkbids.episkopat.pl/dokumentypovii/inaetimabile/1.htm  
 
http://www.kkbids.episkopat.pl/dokumentydlep/eucharystia.htm#etykieta2 
 
 
Michalina Zając
 
30. VI 1997 r. PRZENAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT
 
Tym tematem rozpocząłem dzisiejsze słowo Boże. Jest to Największy Skarb jaki otrzymała ludzkość od swego Boga, ale wielu z was nie rozumie tego wielkiego szczęścia jakie Bóg dał ludzkości w swoim Miłosierdziu.
 
Tak córko Najświętszy Sakrament Jest poniżany nawet i przez Moich umiłowanych synów chociaż wiedzą kto to Jest Najświętszy Sakrament.
 
Córko to Moje Ciało i Moja Krew Jest podawana na stojąco i do ręki w wielu krajach, chociaż w Polsce już wielu to czyni, ale nie jest tego tak dużo, tego tzn. zła, które tak czyni.
 
Pamiętajcie nie pozwólcie sobie podawać Komunii Świętej na stojąco, i nie odważcie się brać do ręki. Dzieci jak wam to wytłumaczyć bądźcie zawsze pewni i ufni, że patrzę na każdego z was.
 
Powstały nowe zgromadzenia i świeccy szafarze, którym daje się pozwolenie do podawania Komunii Świętej, czyż dzieci wasze serca są tak zakłamane, wiedzcie, że jeżeli szafarz podaje Komunię Świętą Ja nie Jestem tam oddalam się, ponieważ już i tak zadaje Mi ludzkość bardzo wiele bólu z grzechu i nie chcę już cierpienia dla moich dzieci powiększać.
 
Moich dzieci to znaczy tych co wynagradzają Mi za grzechy świata.
Pamiętajcie oddawajcie zawsze głęboką, cześć Najświętszemu Sakramentowi, bo tam
Jestem żywy i prawdziwy. Prawdziwy Bóg.
 
Jeżeli widzisz, że ktoś z własnej woli lekceważy Najświętszy Sakrament masz obowiązek go upomnieć wobec Boga. Starajcie się zawsze z miłością przyjmować Komunię Świętą , wynagradzajcie Mi dużo za własne i bliźnich grzechy, tego pragnie Moje Serce, które nie chce karać, ale chce kochać i pragnie, aby Je kochano.
 
Błogosławię was Moje dziatki i pamiętajcie o sprawach Bożych, nie zaniedbujcie się w modlitwie.
 
[ Fragment z książki „ Bóg w duszy człowieka” – Słowo Boże i ja. Strona 91. ]
KSIĄŻKĘ MOŻNA ZAMÓWIĆ: ADRES MICHALINA ZAJĄC UL. CZEREŚNIOWA 6. KOD 34-321 ŁĘKOWICE,
LUB POD NR. TEL. (033) 862- 33- 33.
 
PS. MICHALINA ZAJĄC JEST PROROKIEM NA TE CZASY [ MT. 10, 41]
 
 
 

Przestroga dotycząca dotykania przedmiotów najświętszych
I księga kronik 13, 9-11

Uroczyste wyprowadzenie arki z Kiriat-Jearim

1 Dawid naradzał się z tysiącznikami i setnikami i ze wszystkimi zwierzchnikami,2 potem rzekł do całego zgromadzenia Izraela: "Jeśli się to wam podoba i jeśli będzie to po myśli Pana, Boga naszego, roześlijmy szybko wieść do pozostałych braci naszych we wszystkich ziemiach Izraela, do kapłanów i lewitów, którzy są z nimi w ich posiadłościach miejskich. Niechaj się tu zgromadzą,3 abyśmy sprowadzili do nas Arkę Boga naszego, bośmy się o nią nie troszczyli w czasach Saula".4 I odpowiedziało całe zgromadzenie, że tak należy uczynić, albowiem ta rzecz wydała się słuszną w oczach całego ludu.5 Zebrał więc Dawid cały lud Izraela od Szichoru egipskiego aż do Wejścia do Chamat, aby sprowadzić Arkę Bożą z Kiriat-Jearim.6 Potem Dawid i cały Izrael udali się do Baali, ku Kiriat-Jearim, które jest w Judzie, aby sprowadzić stamtąd Arkę Boga, który nosi imię: Pan spoczywający na cherubach.7 Umieszczono Arkę Bożą na nowym wozie i wywieziono z domu Abinadaba, a Uzza i Achio prowadzili wóz.8 Dawid zaś i cały Izrael tańczyli z całej siły przed Bogiem, przy dźwiękach pieśni, cytr, harf, lutni, bębnów, cymbałów i trąb.9 Gdy przybyli na klepisko Kidona, Uzza wyciągnął rękę, aby podtrzymać Arkę, ponieważ woły szarpnęły.10 Gniew Boży zapłonął przeciwko Uzzie i poraził go za to, że dotknął ręką Arki, i umarł tam przed Bogiem.11 A Dawid strapił się, dlatego że Pan dotknął takim ciosem Uzzę i nazwał to miejsce Peres-Uzza, [tak jest] po dzień dzisiejszy.12 I uląkł się Dawid Boga w owym dniu, mówiąc: "Jak wprowadzę do siebie Arkę Bożą?"13 I nie skierował Dawid Arki do siebie, do Miasta Dawidowego, lecz sprowadził ją do domu Obed-Edoma z Gat.14 I Arka Boża pozostawała w domu Obed-Edoma przez trzy miesiące. A Pan błogosławił domowi Obed-Edoma i wszystkiemu, co miał. 
 
Uwagi maluczkich:
Arka Pańska była tylko skrzynią uświęconą przez Boga , którą mogli tylko dotykać kapłani, a my mamy dzisiaj do czynienia z Bogiem Żywym ukrytym w Hostii Św. z Ciałem , Krwią, Duszą i Bóstwem – Panem naszym Jezusem Chrystusem , co się stanie z nami kiedy zwiedzeni nurtem nowej teologii będziemy dotykać Ciało Stwórcy Wszechświata, jeden tylko Bóg wie. Wiedząc ze Starego Testamentu jak działa w takiej sytuacji Bóg , możemy się tylko spodziewać najgorszego z uschnięciem ręki itp., z rzuceniem klątwy włącznie, a nawet śmiercią jak to się stało z Uzzą na świadectwo dla innych.
Pan Jezus mówił,że nie przyszedł znieść prawa starego testamentu, ale je wypełnić.

 

 
SPRZECZNOŚCI

Tylko kapłani mogą udzielać Namaszczenia Chorych

Stolica Apostolska przypomniała, że wyłącznie kapłani mogą udzielać sakramentu Namaszczenia Chorych. Notę w tej sprawie opublikowała Kongregacja Nauki Wiary.

W dokumencie powołano się na kanon 1001 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w którym jest mowa, że Sakramentu Chorych udziela ważnie każdy kapłan i tylko kapłan. Nota ma charakter definitywny. Podkreślono w niej, że wszelkie próby udzielania tego sakramentu przez diakonów czy osoby świeckie należy traktować jako symulację sakramentu, zagrożoną karą kościelną.

W komentarzu do noty wskazano na tendencje teologiczne, podważające naukę Kościoła. Pojawiły się one zwłaszcza tam, gdzie brak księży sprawia, iż trudno udzielić Sakramentu Chorych.

Przypomniano, że katolicka teologia Sakramentu Chorych ma swe podsta­wy we wskazaniach zawartych w piątym rozdziale Listu św. Jakuba.

Czytamy tam:

„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśli popełnił grzechy będą mu odpu­szczone" (Jk 5, 14-15).
 
UWAGI: JEŚLI SAKRAMENT CHORYCH UDZIELA WYŁĄCZNIE KAPŁAN TO TAK SAMO POWINNO BYĆ W CZASIE UDZIELANIA   SAKRAMENTU SAKRAMENTÓW.
powered by prot Hosting - Serwery