PROROCY
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


 
                                     MASONERIA - ANTYKOŚCIÓŁ SZATANA
 
 
                                                             Święci i Papieże a masoneria
 
Żadnej sprawie Papieże nie poświęcili w ostatnich dwustu latach tak wielkiej uwagi, jak zagrożeniu dla całej ludzkości i Kościoła ze strony ma­sonerii. Świadczy o tym czternaście encyklik antymasońskich i ponad 300 różnych dokumentów potępiających tę szatańską sektę.

    Papież Leon XIII w encyklice Humanum Genus z 1884 r. przestrzega: „W tych czasach zdaje się, że ci wszyscy, którzy sprzyjają złej spra­wie, wspólnie sprzysięgają się do najzaciętszej walki, za sprawą, i pomocą daleko i szeroko rozpowszechnionego a silnie zorganizowanego stowarzy­szenia ludzi noszących nazwę masonów. Wcale bowiem nie tając się już ze swymi zamiarami, zuchwale zachęcają,  do walki przeciw Imieniu Bożemu; godzą jawnie i otwarcie na zgubę świętego Kościoła, a to w tym zamiarze, aby ludy chrześcijańskie, jeżeliby to było możliwe, ogołocić z dobrodziejstw nabytych przez Zbawcę, Jezusa Chrystusa (...).

Leon XIII w encyklice Humanum Genus pisze, że aby pokonać masonerię, trzeba „ze­rwać z niej maskę, za którą się kryje i pokazać ją taką, jaką jest!"

 Ś.p ks. kardynał Prymas Polski August Hlond walcząc w Imię Boże w obronie Kościoła Św. Tak mówił : „Masoneria z właściwą sobie zaciekłością stara się wypierać z życia narodowego i państwowego wszelką myśl Bożą i religijną. Masoneria stała się korytem, przez które wpływa do narodu polskiego niewiara i niemoralność". Stara się być wierną starej masońskiej zasadzie, że „gdy runie wiara, wtenczas runie i moralność" (Przemówie­nie o masonerii na zakończenie Dnia Katolickiego, 29.09.1931 r. — AH, t. II, cz. 2, str. 59). Bardzo negatywnie odniósł się ks. Prymas A. Hlond do amerykańskiej organizacji młodzieżowej Young Man's Christian Association (YMCA) oraz Rotary Internacionale, które sieją wśród młodzieży indeferentyzm religijny, przeto społeczeństwo polskie nie powinno ich popierać, a tym bardziej powierzać ich opiece młodzież (wskazówki Prymasa Polski w sprawie YMCA, z dnia 07.03.1927 r. — Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Gnieźnieńsko-poznańskiej,49(1934).

Kiedy Prymas Polski ks. Kard. August .Hlond umierał ostatnie jego słowa brzmiały „Jeżeli mnie nie będzie, wy walczcie, aby sprawa Boża zwyciężyła. Rozpętała się walka duchów ciemnych i duchów jasności. Jeżeli zwycięstwo przyjdzie będzie to zwycięstwo Maryi Dziewicy. Ufał opiece Maryi nad powierzonym Jej narodem".

Masoneria próbuje zniszczyć Chrześcijaństwo i chrześcijan  w  bardzo  wyrafinowany sposób przygotowując szatanowi pole do działania ,aby zniszczył dusze ludzkie.

    Oto jak sformułował program walki z Kościołem mason, członek włoskiej Wysokiej Wenty, kryjący się pod pseudonimemVindice : „Katolicyzm nie bardziej obawia się ostrego sztyletu, niż monarchia, lecz te dwie podstawy  porządku społecznego mogą załamać się pod zepsuciem, toteż nie usta­wajmy nigdy w akcji demoralizowania. Tertulian słusznie powiedział, że krew męczenników była posiewem chrześcijan. W naszych radach zdecy­dowano, że nie chcemy mieć już chrześcijan, nie róbmy więc już więcej męczenników, za to popularyzujmy w masach zepsucie. Niech je wchłaniają wszystkimi pięciu zmysłami, niech je piją, niech się nim nasycają,...

Sprawcie, by serca stały się zepsute, a nie będziecie już mieli żad­nych katolików. Odciągnijcie księdza od pracy, od ołtarza i cnoty; postaraj­cie się sprytnie czym innym wypełnić jego myśli i czas. Zróbcie go leniwym, żarłokiem i politykiem , a  stanie się karierowiczem, intrygantem i przewrot­nym. W ten sposób tysiąckrotnie lepiej wykonacie swoje zadanie, niżbyście mieli stępić ostrze swego sztyletu na kościach kilku nieszczęśników...
Zepsucie na wielką skalę, oto cośmy przedsięwzięli, zepsucie ludu przez kler, a kleru przez nas! Ono na pewno pozwoli nam doczekać się złożenia Kościoła do grobu («gdy najlepszy ulegnie zepsuciu, jego zepsucie jest najgorsze»). Najpewniejszym sztyletem do ugodzenia Kościoła w  serce jest zepsucie".

Jest to widoczny przykład tego że  tak jak Bóg wchodzi do naszych serc w Komunii Św. dając nam swoje łaski  i  swojego Ducha ,tak też szatan wchodząc w  tych biednych ludzi daje im swoje myślenie i natchnienia. Trzeba dodać że masoneria śmiało wykonuje swój plan. Żeby to zobaczyć wystarczy rozejrzeć się wokół.

Co czyni szatan w duszach ludzkich? I co się dzieje z Chrześcijaństwem? Na dużo pozwalamy dziś  szatanowi, zajmując się niepotrzebnymi sprawami np. oglądanie telewizji , co można porównać do adoracji obrazu bestii, zamiast adorować Przenajświętszy Sakrament i w ten sposób ratować tysiące dusz od potępienia. Szatan zbiera owoce swego działania. Zanika w nas duch walki. Pozwalamy masonerii atakować Kościół od zewnątrz i od wewnątrz.

Jak widzimy, siła masonerii opiera się na wykorzystaniu słabości i pod­sycaniu złych skłonności u ludzi, które człowiek może skutecznie poko­nać i opanować jedynie przez modlitwę i pokutę.

Dzisiaj wielu kardynałów, biskupów, kapłanów i teologów, oraz osoby świeckie nie widzi zagrożeń ze strony masonerii , a nawet świadomie lub nieświadomie uznają jej  poglądy, niektórzy też zostają jej członkami.

Ta groźna i nienormalna sytuacja była powodem wydania 26 XI 1984 r. przez ks. kard. Josepha Ratzingera - prefekta Kongregacji Nauki Wiary, De­klaracji o stowarzyszeniach masońskich, w której jednoznacznie podtrzy­mał negatywne stanowisko Kościoła wobec masonerii, aby usunąć wszel­kie wątpliwości co do tej sekty: „Katolicy, którzy wstąpiliby do niej, pozo­stają w stanie grzechu śmiertelnego i nie mogą, przystępować do Komunii św."

   Gdyby biskupi i kapłani byli posłuszni Papieżom {czyli samemu Chry­stusowi) i publicznie demaskowali działania masonerii, szatan z pewno­ścią nie mógłby tak skutecznie demoralizować narody i szkodzić Kościoło­wi. Dzisiaj młodsza generacja kapłanów opuszczająca seminaria nie zna już rzeczywistego oblicza masonerii. Nie może więc walczyć ze swoim największym wrogiem na ziemi, którego nie zna, a nawet zaprzecza  jego istnieniu!!!

Pamiętajmy, że głęboki kryzys wiary wśród przeważającej części du­chowieństwa nigdy nie może usprawiedliwiać lenistwa i oziębłości ducho­wej świeckich! Każdy z osobna jest odpowiedzialny i zobowiązany przed Bogiem do ciągłego pogłębiania swojej wiary, nawet gdyby ta nie była w pełni głoszona w Kościele! Powinniśmy dążyć aby kapłani byli godni swojego urzędu, ofiarowując za nich nieustannie modlitwy i różne akty pokutne.

[PS. W powyższych opracowaniach zostały użyte niektóre materiały archiwalne z bogatego zbioru  Św. Maksymiliana Marii Kolbego w tym materiały archiwalne „Rycerza Niepokalanej” oraz z książki " Szatan istnieje naprawdę" wyd. "Wers" Poznań 1999r.].

NIECH WIELCY ŚWIĘCI I PAPIEŻE BĘDĄ DLA NAS ŚWIATŁEM JAK
  WALCZYĆ ZE ZGUBNYMI SKUTKAMI DZIAŁANIA MASONERII.
AMEN.  
 
 
Ps. Drodzy masoni nie idźcie za daleko, bo jak Bóg  spuści łańcuch to bestia której służycie was pogryzie, wtedy wasze rany będzie mógł tylko uleczyć  Jezus Chrystus – Boski  lekarz który kontroluje serce każdego człowieka i decyduje kiedy zaczyna bić i kiedy ma być zatrzymane.
 
 
  Poniżej na przykładzie tej niewiasty kiedy Bóg dopuścił na nią działanie szatana w sposób fizyczny aby każdy zobaczył że istnieje demon i że może każdego człowieka zaatakować.
 
 
 
 
 
 
A teraz pokazujemy kogo wzywamy na pomoc dla każdego człowieka aby każdego uwolnić od legionów szatańskich:
 
 
 
  7 Świętych Archaniołów                                                                     

 
  9 Świętych Chórów Anielskich