PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


 Miłosierdzie Boże

Widzenie Anioła z dzienniczka świętej Siostry Faustyny  Dz.474:

Na drugi dzień w piątek 13 września. Wieczorem, kiedy byłam w swojej celi,
ujrzałam Anioła wykonawcę gniewu Bożego. Był w szacie jasnej z promiennym obliczem, obłok pod jego stopami, z obłoku wychodziły pioruny i błyskawice do rąk jego, a z ręki jego wychodziły i dopiero dotykały ziemi.*. Kiedy ujrzałam ten znak gniewu Bożego, który miał dotknąć ziemię, a szczególnie pewne miejsce, którego wymienić nie mogę dla słusznych przyczyn, zaczęłam prosić Anioła, aby się wstrzymał chwil kilka, a świat będzie czynił pokutę. Jednak  niczym prośba moja  wobec gniewu Bożego. W tej chwili ujrzałam Trójcę Przenajświętszą. Wielkość Majestatu Jego przeniknęła mnie do głębi i nie śmiałam powtórzyć błagania mojego. W tej samej chwili uczułam w duszy swojej moc łaski Jezusa, która Mieszka w duszy mojej; kiedy mi przyszła świadomość tej łaski, w tej samej chwili zostałam porwana przed Stolicę Bożą. O, jak wielki jest Pan  i Bóg nasz i niepojęta jest świętość Jego. Nie będę się kusić opisywać tej wielkości, bo niedługo ujrzymy Go wszyscy jakim Jest.

Zaczęłam błagać Boga za światem słowami wewnętrznie słyszanymi. Kiedy się tak modliłam, ujrzałam bezsilność Anioła, i nie mógł wypełnić sprawiedliwej kary, która się słusznie należała za grzechy. Z taką mocą wewnętrzną jeszcze się nigdy nie modliłam jako wtenczas.  
 
Słowa, którymi błagałam Boga, są następujące: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, za grzechy nasze i świata całego; dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas.
Na drugi dzień rano, kiedy weszłam do naszej kaplicy, usłyszałam te słowa wewnętrznie: Ile razy wejdziesz do kaplicy, odmów zaraz tę modlitwę, której cię nauczyłem wczoraj. Kiedy odmówiłam tę mod­litwę, usłyszałam w duszy te słowa: Modlitwa ta jest na uśmierzenie gniewu Mojego, odmawiać ją będziesz przez dziewięć dni na zwykłej cząstce różańca w sposób następujący: najpierw odmówisz jedno „Oj­cze nasz" i „Zdrowaś Maryjo", i „Wierzę w Boga", następnie na paciorkach „Ojcze nasz" mówić będziesz następujące słowa: „Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego "; na paciorkach „Zdrowaś Maryjo” będziesz odmawiać następujące słowa: „Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego". Na zakończenie odmówisz trzy­krotnie te słowa: „Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad    całym światem”.
 

OBIETNICE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO


1) Obraz Miłosierdzia Bożego

„Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie”. (Dz. nr 48).

„ Przez obraz ten, udzielać będę wiele łask dla dusz...” (Dz. nr 570).

2) Święto Miłosierdzia

„W dniu tym otwarte są wnętrzności Miłosier­dzia Mojego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżają do źródła Miłosierdzia Mojego; która dusza przystąpi do Spowiedzi i Komunii Świętej dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym, otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski...” (Dz. nr 699)

3) Koronka

„Odmów tę koronkę, której cię nauczyłem... przez nią uprosisz wszystko, jeżeli to o co pro­sisz, będzie zgodne z wolą Moją” (Dz. nr 1731)

4) Godzina Miłosierdzia

„O trzeciej godzinie błagaj Mojego Miłosier­dzia szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej Męce, szcze­gólnie w Moim opuszczeniu w chwili konania.

W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych...” (Dz. nr 1572)

5) Szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego


 „Wszystkim duszom, które uwielbiać będą to Moje miłosierdzie i szerzyć jego cześć zachęcając inne dusze do ufności w Moje Miłosierdzie, dusze te w godzinę śmierci, nie doznają przerażenia. Miłosierdzie Moje osłoni je w tej ostatniej walce” (Dz. nr 1540)
 
 
ODPUST ZUPEŁNY

ZA ODMÓWIENIE "KORONKI DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO"

Jan Paweł II udzielił daru odpustu zupełnego odmawiającym pobożnie modlitwę, zwaną Koronką do Miłosierdzia Bożego.
Poniżej publikujemy akt urzędu Penitencjarii Apostolskiej z 12 stycznia 2002 r.
PENITENCJARIA APOSTOLSKA na mocy uprawnień specjalnie udzielonych jej przez Papieża chętnie przyjmuje przedstawioną prośbę i postanawia, co następuje:
Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (mianowicie sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) udziela się w granicach Polski wiernemu, który z duszą całkowicie wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu pobożnie odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum.
Jeżeli zaś ci wierni z powodu choroby (lub innej słusznej racji) nie będą mogli wyjść z domu, ale odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego z ufnością i z pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym, to pod zwykłymi warunkami również zyskują odpust zupełny, z zachowaniem przepisów co do "mających przeszkodę", zawartych w normach 24 i 25 Wykazu odpustów (Enchiridii Indulgentiarum).
W innych zaś okolicznościach odpust będzie cząstkowy. Niniejsze zezwolenie zachowa wieczystą ważność, bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.
                                                     + Alojzy de Magistris Arcybiskup tyt. Novenris Pro-Penitencjarz Większy  
 
                             http://www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=nd200234&nr=3  
 

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Na początku

Ojcze nasz...,  Zdrowaś Maryjo...,  Wierzę w Boga...
 
Na dużych paciorkach:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego,
a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata ; (1x)

Na małych paciorkach

Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. (10x)
 
Na zakończenie:
 
Święty Boże Święty Mocny, a nie śmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem (3x)
 
 

                  Koronka do Miłosierdzia Bożego


mp3
 
Świadectwa :
 
Księżna Luxemburga chce zostać apostołką Miłosierdzia Bożego :