PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


                                  Lekarstwa na uzdrowienie Kościoła
 
 
  Pan Jezus Chrystus jest Najdoskonalszym Wszechmogącym lekarzem, On nigdy człowieka nie zawiedzie a kiedy uzdrawia to trwale, takim przykładem uzdrowienia duszy i ciała jest Św. Maria Magdalena która była grzesznicą , lecz kiedy spotkała Pana Jezusa przestała grzeszyć i w tym wytrwała. Jest ona dobrym wzorem człowieka nawróconego.
A więc uciekajmy się do naszego Zbawiciela aby uzdrowił Kościół który my wszyscy ochrzczeni tworzymy. 
 
 
                                             Duch Święty
 
„ Przybądź Duchu Święty , spuść z Niebiosów wzięty , światła twego strumień, przyjdź Ojcze ubogich , przyjdź dawco darów mnogich, przyjdź światłości sumień , o najmilszy z gości , słodka serc radości, słodkie orzeźwienie, w pracy tyś ochłodą , w skwarze Żywą Wodą , w płaczu utulenie, Światłości Najświętsza, serc wierzących wnętrza -  poddaj Swej potędze , bez Twojego tchnienia , cóż jest wśród stworzenia, jeno cierń i nędze, obmyj co nie święte , w oschłych wlej zachętę , ulecz serca rany , nagnij co jest harde , rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkanych , daj twoim wierzącym , Tobie ufającym, siedmiorakie dary, daj zasługę męstwa , daj wieniec zwycięstwa , daj szczęście bez miary” . Amen.
- słowa znanej modlitwy                                                    
 
 
 
                                     O  POTRZEBIE  NABOŻEŃSTWA  DO  DUCHA  ŚWIĘTEGO

 (według objawień błogosławionej siostry Marii od Jezusa Ukrzyżowa­nego, karmelitanki bosej)

  <<< fot. Błogosławiona Maria do Jezusa Ukrzyżowanego, karmelitanka bosa ( znana też jako mała arabka), urodzona w 1848 r. w Abellin, w Palestynie. Zmarła w opinii świętości w 1878. Beatyfikacji dokonał Jan Paweł II w 1984 r. Odznaczała się szczególnym nabożeństwem do Ducha Św., obdarzo­na była łaską stygmatów i wysokiego stopnia modlitwy mistycznej, odbierała nadzwyczajne łaski i światła.
Pewnego razu rzekł do niej Zbawiciel: „Jeżeli chcesz Mnie znaleźć, poznać i pójść za Mną, wezwij Ducha Świętego, który oświecał moich uczniów i który oświeca wszystkie narody wzywające go w modlitwie. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, ktokolwiek wezwie Ducha Świętego, szukać Mnie będzie, odnajdzie mnie i przyjdzie do Mnie przez niego. Delikatne jak kwiat polny, będzie jego sumienie, a jeśli to będzie ojciec lub matka rodziny, w rodzinie ich zapanuje pokój — w sercach ich będzie pokój w tym i przyszłym życiu.
   Gorąco pragnę byś oznajmiła, że wszyscy kapłani, którzy raz na miesiąc odprawią Mszę Świętą o Duchu Św. uczczą Go tym, a ktokol­wiek uczci Go i wysłucha Mszy Św. ku czci Jego, będzie uczczony od Ducha Św., a pokój zapanuje w jego duszy i nie umrze w ciemno­ściach.
Wszyscy szukają  nowości, nawet  w nabożeństwach, a zaniedbują tak ważne nabożeństwo do Ducha Św. , dlatego są w błędzie  i  rozter­ce, nie mają pokoju i światła. Nie  wzywa się  Ducha Św. tak, jak  powinien być  wzywany”.
 
   <<< Do wydruku w pdf                                                                                                    
 
 
 
                                                                                                             Modlitwa Pani Wszystkich Narodów                        

                         
                                                            ***
 
          Najświętsze Rany Chrystusa
 
"Pójdź do Jezusa do Niebios Bram , W Nim tylko szukaj pociechy tam, On cię napoi Krwią swoich Ran, On Ojciec ,Lekarz,Pan."  
- słowa znanej pieśni

 
 
 
Obietnice Pana Jezusa dla czcicieli Jego Najświętszych Ran dane S. Marii Marcie Chambon :

1. Przyjdźcie do Ran Moich, z sercem pałającym miłością. Przez Rany Moje otrzymacie wszystko, bo zasługa Krwi Mojej jest nieskończonej ceny. Mając Moje Rany i Moje Najświętsze Serce, możecie wszystko wyjednać, Najświętsze Rany dają moc nad Sercem Boga.

2. Kto jest w jakiejkolwiek potrzebie, niech z wiarą i ufnością przychodzi czerpać ustawicznie ze skarbu Mojej Męki, z Moich przebitych Ran. Udzielę wszystkiego, o co Mnie kto prosić będzie przez Moje Święte Rany. Trzeba rozszerzyć nabożeństwo do nich.

3. Moje Rany Najświętsze uświęcają dusze i zapewniają im postęp w dobrym. Z Moich Ran rodzą się owoce świętości. Ci, którzy czcić je będą, dojdą do prawdziwego poznania Mnie.

4. W Moich Ranach zawsze oczyścić się możecie. Rany uleczą wasze grzechowe rany. Moje Rany pokryją wszystkie wasze przewinienia. Nabożeństwo do Moich ran jest lekarstwem na te czasy nieprawości.

5. Wszystkie wasze sprawy, nawet najmniejsze, skoro zostaną zanurzone w Mojej Krwi, nabędą przez to nieskończonej zasługi i sprawią pociechę Mojemu Sercu. Zanurz więc sprawy twoje w Moich Ranach, a będą miały wielką wartość.

6. Ofiaruj mi Rany Moje za grzeszników, bo ja pałam żądzą zbawienia dusz. Za każdym słowem wymówionym przez was w koronce spuszczam kroplę Krwi Mojej na duszę grzesznika. Grzesznik wyjedna dla siebie nawrócenie przez odmówienie następującej modlitwy: "Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych".

7. Moc Moja jest w Moich Ranach. Posiadając je, potężnym się stajesz i możesz otrzymać wszystko. Masz nawet więcej mocy ode Mnie, bo możesz rozbrajać sprawiedliwość Moją. Moje Święte Rany podtrzymują świat.

8. Mając Moje Rany, macie wszystko. Przez nie dokonywa się gruntownych dzieł; nie przez kosztowanie pociech, ale przez cierpienia. Trzeba się modlić, ażeby znajomość Moich Świętych Ran rozszerzona była po całym świecie.

9. Wezwanie do Najświętszych Ran wyjednywać będą Kościołowi nieustanne zwycięstwa. Powinniście ciągle czerpać z tych źródeł ku triumfowi Mego Kościoła. Trzeba się bardzo modlić za Kościół święty. Dopóki Rany Moje bronić was Będą, nie macie czego się lękać, ani dla siebie, ani dla Kościoła.

10. Gdy doznajecie przykrości lub cierpienie was przygniata, złóżcie to czym prędzej w Moje Rany, a ból się uciszy. Trzeba często przy chorych powtarzać: "O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich Świętych Ran". Ta modlitwa ulży duszy i ciału chorego.

11. Gdy ofiarujesz Moje Święte Rany za grzeszników, nie zapominaj czynić tego i za dusze w czyśćcu, bo mało jest osób, które by myślały o przyniesieniu im ulgi. Najświętsze Rany są dla dusz czyśćcowych skarbem nad skarby. Ofiaruj twoje cierpienia w połączeniu z Moimi Boskimi Ranami za dusze czyśćcowe.

12. Dusza, za życia swego śmiertelnego czciła Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa, korzystała z ich zasług i ofiarowała je Ojcu Przedwiecznemu za dusze czyśćcowe, będzie miała przy sobie w chwili śmierci Najświętszą Maryję Pannę i Aniołów Pańskich, a Pan Jezus Ukrzyżowany w całym blasku Swej Chwały przyjmie je i ukoronuje wieńcem niebieskim jej czoło.

 

Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa ułożona z aktów strzelistych, podanych w objawieniu przez Pana Jezusa Siostrze Marii Marcie Chambon, zmarłej w opinii świętości w klasztorze Sióstr Wizytek w Chambery.

 
Odmawia się na zwykłym różańcu złożonym z pięciu dziesiątków.

Na rozpoczęcie :

O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw, nam i całemu światu, Amen.
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen
Przepuść, zlituj się, mój Jezu, w otaczających niebezpieczeństwach Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas. Amen.
Ojcze Przedwieczny, okaż, nam miło­sierdzie, przez Krew Jezusa Chrystusa, Syna Twego Jedynego, błagamy Cię, okaż nam miłosierdzie Amen. Amen. Amen.

Na dużych paciorkach:

K. Przez Niepokalane Serce Maryi Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa,
W. Na uleczenie ran dusz naszych.

Na małych paciorkach:

K. O mój Jezu, przebaczenia i Mi­łosierdzia.
W. Przez zasługi Twoich Świętych Ran.

Na zakończenie koronki odmówić trzy razy:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa, na uleczenie ran dusz naszych.

 
Do wydruku :
 
Pdf  <<< KORONKA DO NAJŚWIĘTSZYCH RAN PANA JEZUSA
 
 
Pdf  <<< MODLITWA NA CZEŚĆ PIĘCIU RAN PAŃSKICH ( W intencji Kościoła Św. )
 
 
Pdf  <<< MODLITWA DO PANA JEZUSA ZNALEZIONA PRZY GROBIE ZBAWICIELA
 
 
   Duch Święty przez 2000 lat tak ukształtował Kościół Św. że dał w słowach znanych pieśni i modlitw recepty na uzdrowienie Kościoła potrzebne szczególnie w dzisiejszych  czasach w których nastały ciemności duchowe.
Czerpmy z tego skarbca a zajaśnieje światło nad całym zagubionym światem i nasze schorowane dusze zostaną uzdrowione przez naszego Boga i Króla Jezusa Chrystusa w którym jest wszystko to co potrzebne do zbawienia .Amen.