PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


 Trzeba Uporządkować Ołtarze

JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI
I WSZECHŚWIATA
ORĘDZIA ZBAWIENIA : Centuria , TOM I
 
[122]. 2.V. 1982 Miałam wielkie cierpienie duszy i ciała. Wiedziałam, że się coś stanie, bo gdy mam to cierpienie, zawsze staje się nieszczęście, czy to w rodzinach ludzkich, czy to w świecie.
W czasie modlitwy widziałam w duchu Jezusa Chrystusa. Mówił mi: Koniec wszechrzeczy złego ducha. Już wypełnia się księga Daniela i Apokalipsa świętego Jana. Duch zamętu i zła, duch ateizmu i niewiary zostanie starty dłońmi Chrystusa Pana jak rosa poranna z dachu namiotu przez promienie słońca. Ziemia cała zostanie uwolniona od czerwonego węża zwodziciela, kłamcy i oszusta. Ale przedtem będzie jeszcze narody ugniatał i krzyk maleństw z ziemi twojej może doprowadzić do rozlewu krwi.
Pamiętaj, że Duch Święty prawdy i wolności już wkrótce obejmie twoją ziemię i cały świat. Bądźcie cierpliwi, bardzo cierpliwi. Zwodziciel świata będzie używał podstępu i prowokacji, by serca niewinne uciskać. Proszę was też, bądźcie wyrozumiali dla tych, co muszą wypełniać wolę zarządcy ziemskiego. Oni teraz zostaną okryci cierpieniem.
Są waszymi braćmi zagubionymi, niewidomymi. Módlcie się za nich, by przejrzeli i by Duch świętej   prawdy objął  ich serca, wyzwolił z mocy szatana.  Módlcie się o jasność dla was, o drogę wyjścia, o światło prawdy, która jest w Sercu Chrystusa Pana. Albowiem Chrystus Pan jest Królem i  Władcą, Pasterzem Dobrym i Sprawiedliwym. I On was powiedzie ku zwycięstwu, prawdzie i miłości.
 
Chrystus teraz prosi kapłanów, aby Król Eucharys­tyczny znalazł miejsce w centrum Bożego Ołtarza. Niedopuszczalne jest boczne usytuowanie tabernakulum. Wierni bezwiednie obrażają Chrystusa Pana w Eucharystii brakiem uszanowania godności, którą winni mu składać.

Najświętsza Maryja Panna powiedziała: Ja płaczę krwawymi łzami za brak uszanowania w kościele dla Mojego Syna w Przenajświętszym Sakramencie. Dla­czego to usunięty Syn Mój z centrum ołtarza? Nie poniżajcie, dajcie najgodniejsze miejsce dla Jezusa Chrystusa, nie wracajcie do postępowania kapłanów ze świątyni Jerozolimskiej. Jest władcą prawowitym dusz, synów Boga Wiecznie Żywego. On wasze sprawy i cier­pienia przemieni w wielką radość, ufajcie. Błogosławieństwo Boże składam na wasze serca. Amen.
Przekaż ostrzeżenie:  Ja Matka Najświętsza daję wam do rozwagi ważną sprawę. Dokąd nie będą uporządkowane wszystkie ołtarze w Kościele Bożym na ziemi Mojego Najmilszego Syna, ziemi narodu polskiego - dotąd nie nastąpi prawdziwe królowanie Syna Bożego, który przynosi wam prawdę i wolność Bożą. Gdy wszystkie ołtarze w Kościele zostaną uporządkowane zgodnie z Moją prośbą, Matki Niepokalanie Poczętej - wówczas upad­nie na wieki ateizm i siła złego ducha. Amen.
 
[124] . Na rekolekcjach w Częstochowie Matka Boża prze­kazała te słowa : Ja, Matka Niepokalanie Poczęta jestem z wami, dzieci Moje. Zawsze wasze radości i smutki znajdują godny oddźwięk w Moim Matczynym Sercu. Boleję, gdy wy bolejecie, raduję się, gdy wy się radujecie. Ofiarowałam wam Swoją miłość i opiekę Syna Mojego Jezusa Chrystusa. Pamiętajcie jednak, że szatan krąży jak lew wokoło waszego narodu i patrzy, by was pożreć. Wszelka wrza­wa, niepokoje, liczne troski, udręczenie, zamęt , są działa­niem złego ducha, który jest waszym wrogiem. On wie, że w waszym kraju są bardzo liczne dusze miłujące Boga i święte prawa Jego. I pomimo upadków i od­stępstw niektórych dzieci z waszego narodu od Boga i Jego praw, pomimo ignorancji religii świętej — dla wielu dusz wybranych, bardzo wiernych Bogu - naród wasz w szczególny sposób został wyróżniony spośród licznych narodów. Został bowiem otoczony świętym Miłosierdziem Bożym, jako naród mający przywilej wszelkich łask Trójcy Przenajświętszej i Mojego Ma­tczynego Serca. To przez łaskę Trójcy Przenajświętszej otrzymaliście wielkiego Wikariusza na Stolicy Apostolskiej Piotrowej. Nadano wam miano „Przedmurze Chrześcijaństwa”, „Królestwo Niepokalanej Dziewicy”. Wy, dzieci Moje jesteście fundamentem Kościoła Bożego na wschodnich rubieżach Europy. Z wielką radością przebywam z Moim Synem Jezusem Chrystusem na tej ziemi, a w szczególności w klasztorze Jasnogórskim.

Dzieci Moje, u Tronu Trójcy Przenajświętszej wy­praszam wszelkie łaski dla waszego narodu i Polski. O, synowie i córki narodu polskiego, jedynym źródłem szczęścia jest łaskawość Boga dla was i dla wszystkich ludzi. Tylko Bóg Najświętszy w Trójcy Jedyny może dawać łaskawość Swoją ludziom, którzy na nią zasłu­gują i może odbierać ją tym, którzy grzeszą przeciw Niemu. Łaskawość Boża jest miłością płynącą z dobra wiekuis­tego, jakim jest Bóg Wszechmogący w Trójcy Jedyny. To Bóg, biedaka poniżonego unosi z nędzy i czyni go majętnym, stawia na wyżynach. On ubogaca i daje im szczęśliwe bytowanie na ziemi. Ale On też widzi chciwość przewrotnego, który nie liczy się z prawem, jakie Bóg Najsprawiedliwszy darował ludziom, że każdy naród musi sam o sobie stanowić, jest wolny, niezależny od drugiego narodu. Ma prawo rozwijać się i ubogacać ciało i duszę zgodnie z Przykazaniami Bożymi, dbać o dobro swoich dzieci i narodu, nigdy nie zbaczać z drogi wytyczonej przez prawa Boże. On widzi na­pastliwego i żarłocznego chciwca i mierzy go, - gdy zjadł za wiele, musi oddać wszystko, albowiem nadmiar słodyczy szkodzi.

Dzieci Moje, chciwiec napastliwy niebawem odda wam wszystko z ziemi i trudu waszego. A teraz was proszę, dzieci Moje, niech dla was będzie klasztor Jasnogórski Moją siedzibą, Matki waszej i Matki Syna Bożego, jako ten kamień Jozuego, który synowie i córki Izraelskie przychodzili oglądać i podziwiać, by móc ożywić wiarę w dobroć i Opatrzność Boga Najświęt­szego. Bowiem Bóg, który roztoczył opiekę nad naro­dem wybranym, rozdzielił wody Jordanu na dwoje, by mogli przejść po suchym dnie rzeki wkoło szumiącej i bez większego trudu zdobyć zwycięstwo nad miastem Jerycho. Kamienie, które wódz narodu Jozue kazał złożyć, były dla upamiętnienia wielkiej opieki Bożej nad ludem wybranym. Klasztor Jasnogórski z Moim Obrazem świętym, któremu cześć oddajecie i dobrze czynicie, jest też takim kamieniem, gdzie powinniście odnawiać waszą wiarę i gorąco wierzyć w Miłość, Miłosierdzie i Opatrzność Bożą, pomoc i opiekę Trójcy Przenajświętszej i Mojego Serca Matczynego.

Dzieci Moje, cała Ojczyzna wasza jest objęta Moją opieką, płaszczem matczynym okryta. Granice zachod­nie i wschodnie, południowe i północne, hufce świętych Aniołów strzegą i chronią od złego ducha , od jego działania niszczycielskiego.

Moim miejscem umiłowanym i siedzibą jest klasztor Jasnogórski, gdzie ołtarze są zgodne z życzeniem Mego Syna. Jego Chwalebne Ciało Eucharystyczne spoczywa w centrum przybytku. Bolesne jest to ustawienie Chrystusa w bocznych ołtarzach, gdzie wierni tak Wielki Majestat jak rzecz błachą i obojętną spostrzegają...
 
Dzieci Moje, przez modlitwy, które tu, w klasztorze Jasnogórskim wiecznie płyną — tron Swój Trójca Przenajświętsza buduje w każdym sercu dziecka polskiego. Błogosławieństwo, łaska Boga w Trójcy Przenajświętszej, niech spocznie na was i uweseli serca wasze. Niech bramy więzień dla udręczonych zostaną otwarte, niech nie będzie między wami bitych, poniżonych. Kościół Święty Boży, którego Ja, Matka Dzieciątka Jezus jestem Patronką i Opiekunką z łaski Syna Mojego Jezusa Chry­stusa, Pana waszego — dozna wielkiego rozkwitu. Blask Chwały Bożej poprzez Ducha Najświętszego otacza świętą potęgą wszelkie działania Kościoła Świętego. Moc Ducha Świętego skruszy złego ducha. Pamiętajcie, przez modlitwę Różańca świętego uzyskujecie łaski Trójcy Przenajświętszej i potęgę pogromienia szatana-diabła i wszelkich jego spraw przez moc Boga Ducha Najświętszego. Amen. 
 
( Fragmenty orędzi Pana Jezusa i Matki Bożej do „Centurii” zamieszczonych w książce pt. „ORĘDZIA ZBAWIENIA”, tom I ).
 
 
                                                                                          
                                                                                                 co mówi na temat ołtarzy Duchowieństwo