PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


 
 MODLITWA ZA NASZYCH NIEPRZYJACIÓŁ NAJMILSZA BOGU
W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
 

Mówi Pan Jezus Chrystus z Ewangelii Św.Mateusza [5,43-48] :
 
Miłość nieprzyjaciół

5 43 Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. 44 A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; 45 tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w Niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 46 Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? 47 I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? 48 Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.
 
 
Słowa Św. Pawła z Listu do Rzymian [12, 14-21] :
 
Miłość nieprzyjaciół
 
12 14 Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie! 15 Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. 16 Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach! Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne! Nie uważajcie sami siebie za mądrych! 17 Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi! 18 Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi! 19 Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej! Napisano bowiem: Do Mnie należy pomsta. Ja wymierzę zapłatę - mówi Pan - ale: Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód - nakarm go. 20 Jeżeli pragnie - napój go! Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz na jego głowę.
21 Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!
 
 
 
                                                                    A co na ten temat mówią prorocy :
 

ZOFIA NOSKO - CENTURIA ,z książki " ORĘDZIA ZBAWIENIA" TOM I:

 
 
 
 
 
 
 
 
[139] 24.IV.1983r. W czasie modlitwy porannej Matka Najświętsza kazała mi się modlić za moich nieprzyjaciół. Początkowo poczułam niechęć do takiej modlitwy, ale już miałam siłę, która rozpalała moje serce miłością do wrogów i nieprzyjaciół moich. Zaczęłam się modlić i ujrzałam Najświętszą Maryję Pannę w blasku tak wielkiej chwały, że radość rozpierała mi serce. Była ubrana w złotą szatę błyszczącą ze skrzącymi się kamieniami. Na głowie miała przepiękną koronę. Trochę była podobna do Matki Bożej Częstochowskiej, ale gdy się wpatrzyłam, była młodsza, piękna i jasna, bardzo majestatyczna. Powiedziała uroczyście, powoli:  Każda modlitwa jest miła sercu Mojemu, lecz modlitwa za nieprzyjaciół jest najmilsza Sercu Mojemu, bo tej nauczył was Jezus Chrystus, gdy był na Krzyżu. Ofiarował modlitwę za nieprzyjaciół i wrogów i prosił Boga Ojca o przebaczenie im. Wkoło Matki Najświętszej biły promienie i tak stała cała jak w słońcu. Ten blask promieni rozsiewał się ku ziemi, ku naszej Ojczyźnie. Matka Najświętsza uniosła prawą dłoń ku górze i bijące z Jej dłoni promienie spadały na naszą ziemię. Powiedziała: To są promienie łaski, światła zjednoczenia tego miłego Mi narodu. Potem pobłogosławiła całą Polskę i rzekła: miejcie serca szczodre dla wszystkich, i tych, co kochają was, i tych co was nie lubią i czynią wam źle. Zapamiętajcie, zdobywacie największy skarb, największą moc nad złymi duchami i pokonujecie ich, gdy miłujecie nieprzyjaciół. Ja jestem Matką waszą i ze Mną jest wasze zwycięstwo. Amen.
 
 
Uwagi maluczkich :  Wiele osób kiedy się ich pytamy czy modlą się za braci swoich blądzących i na złej drodze będących, często odpowiadają - a co ja się tam za niego, czy za nią będę modlił(a), często zapominamy że ci błądzący to są takie same dzieci Boże jak my, tylko trochę lub bardziej pobłądzili, często są pod władzą złego ducha, naszym świętym obowiązkiem jest za takich ludzi się modlić aby ich oswobodzić od sideł szatańskich i przywrócić do Łaski Bożej.  
Kiedy będziemy tak czynić nasza Ojczyzna będzie silna nie mocą ludzką lecz Bożą, a serca naszych nieprzyjaciół zaczną się przemieniać, bowiem Panu Bogu spodobają się takie dobre uczynki a Jego Miłosierne Oczy spojrzą na nas łaskawie.
 
O tym też mówi wizja kardynała Augusta Hlonda Prymasa Polski że Polska nie zwycięży bronią, lecz modlitwą, różańcem i wielką miłością do bliźniego. Uczmy też tego nasze dzieci aby nie odpowiadały złem za zło. Uczyńmy tak a upodobnimy się do naszego Pana i Króla Wielkiego Potrzykroć Świętego Boga Jezusa Chrystusa, który nas tego nauczył a błogosławieństwo Boże spłynie na nas i na cały świat. Amen.