PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


 
 
 
 
OFIARA CHRYSTUSA - OFIARĄ DOSKONAŁĄ


                                                   
 
                                                                                                                                              
  Bóg w Trójcy Świętej Jedyny w Nowym Testamencie zawiera Nowe Przymierze z człowiekiem, tym Przymierzem jest Jego Ofiara Ciała i Krwi obecna w Hostii Św. ( Hostia tzn. Ofiara).
Przymierze to zawarł w czasie Ostatniej Wieczerzy ustanawiając obecność Swego Ciała i Krwi w Przenajświętszym Sakramencie. Ofiara ta została spełniona na Krzyżu - dlatego w czasach Świętej Tradycji kapłan celebrans wypowiadał na zakończenie Mszy Św. słowa :
                                                       " IDŹCIE OFIARA SPEŁNIONA".
   A więc Komunia Św. ściśle łączy się ze Mszą Św. - wtedy Ofiara Przebłagalna jaką jest sam nasz Pan Jezus Chrystus Ukrzyżowany który jest ofiarowany Bogu Ojcu przez kapłana na Ołtarzu jest rzeczywiście spełniona.
Trzeba uczestniczyć we Mszy Św. która jest wielkim Misterium Męki Pańskiej ( wizja bł. Anny Katarzyny Emmerich) aby doskonale zjednoczyć się z Bogiem w Komunii Św.
Jest to uczczenie Potrzykroć Świętego Boga w Duchu i Prawdzie, i takich czcicieli chce mieć Ojciec.
Bóg nie przyszedł na ziemię aby znieść prawa Starego Testamentu, ale żeby je wypełnić,
wcześniejsze ofiary składane przez kapłanów w Starym Testamencie były zapowiedzią Jego ofiary doskonałej. Dokonało to się na Nim kiedy złożył za zbawienie ludzi ofiarę z siebie na Krzyżu.
                                                                                                                                        

 
 
                                                         
 Obrazek przedstawia Kapłana w czasie Mszy Św. który Ofiarowuje Ciało i Krew Pańską jako Ofiarę
Przebłagalną Nowego Przymierza.
 
  W centralnym miejscu Ołtarza znajduje się Krzyż z Chrystusem Ukrzyżowanym.
 
  Krew płynąca z Ran Pana Jezusa oczyszcza nasze dusze i jest wylewana przez Aniołów na Czyściec.

Bez tej Ofiary wszyscy zginiemy.
 
 
 
                                                                                        ***
 
 
Kapłan katolicki jest Ofiarnikiem który składa Bogu Najwyższą Ofiarę
- ukazuje to ta tradycyjna pieśń :

 
                                                                " Z rąk kapłańskich":
1. Z rąk kapłańskich przyjmij Panie Tę Ofiarę Chleba i Wina,
Co się wkrótce dla nas stanie Krwią i Ciałem Twego Syna.

2. Niech przestępstwa nasze zmywa I uśmierza gniew Twój Panie,
Niech nas z Niebem pojednywa i uzyska przebłaganie.


Więcej wyjaśnia liturgia Bożego Ciała 07.06.2012r. :
PIERWSZE CZYTANIE

Wj 24,3-8 Zawarcie przymierza przez krew

Czytanie z Księgi Wyjścia

Mojżesz wrócił z góry i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie Jego zlecenia. Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie: „Wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy”.

Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana. Nazajutrz wcześnie rano zbudował ołtarz u stóp góry i postawił dwanaście stel, stosownie do liczby dwunastu pokoleń Izraela. Potem polecił młodzieńcom synów Izraela złożyć ofiarę całopalną i ofiarę biesiadną z cielców.

Mojżesz zaś wziął połowę krwi i wylał ją do czar, a drugą połową krwi skropił ołtarz. Wtedy wziął Księgę Przymierza i czytał ją głośno ludowi. I oświadczyli: „Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni”.

Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: „Oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów”.

DRUGIE CZYTANIE

Hbr 9,11-15 Krew Chrystusa oczyszcza nasze sumienia

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Hebrajczyków

Bracia:  Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką, to jest nie na tym świecie uczyniony przybytek, ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną Krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego zdobywszy wieczne odkupienie.

Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, to o ile bardziej Krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu.

I dlatego jest Pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw, popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy.  

 
EWANGELIA

Mk 14,12-16.22-26 Ustanowienie ofiary Nowego Przymierza

Słowa Ewangelii według świętego Marka

W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: „Gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć Paschę?”

I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: „Idźcie do miasta, a spotka się z wami człowiek, niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi: «Nauczyciel pyta: Gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami?» On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujcie dla nas”. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę.

A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dał im mówiąc: „Bierzcie, to jest Ciało moje”. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: „To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Bożym”.

Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej.
 
            ***
               Słowa Tradycyjnej Pieśni
         (W pieśniach tradycyjnych jest ukryta Mądrość Boża i Wszechmoc Boga) :
 
       1. Bądźże pozdrowiona, Hostyio żywa,
        W której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa!

           Ref.:
           Witaj Jezu, Synu Maryi,
           Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostyi!

      2. Bądźże pozdrowione, drzewo żywota!
         Niech kwitnie niewinność, anielska cnota.
 
   3. Bądźże pozdrowiony, Baranku Boży,
Zbaw nas, gdy miecz Pański na złych
           się sroży.
 
       4. Bądźże pozdrowiony, Anielski Chlebie!
    W tym tu Sakramencie wielbimy Ciebie!

     5. Bądźże pozdrowiona, święta krynico!
    Serce Przenajświętsze, łaski świątnico!

     6. Bądźże pozdrowiony, Boski Kapłanie,
przyjm nasze ofiary, usłysz błaganie.

7. Bądźże pozdrowiona, żywa Ofiaro!
      Broń nas przed doczesną i wieczną karą!


      8. Bądźże pozdrowiony, Dobry Pasterzu!
  Tyś dał duszę swoją za nas na krzyżu!

             9. Bądźże pozdrowiony, wszechmocny Boże!
                     Już Cię kocham szczerze, jak serce może!              
 
 
 
                              Co mówią prorocy:                         
 

           Tajemnica Trójcy Przenajświętszej
                    
 
                 
 
Bóg Wszechmogący mówi przez swoją umiłowaną duszę "Centurię" - Zofię Nosko :
 
 
Centuria z książki " Orędzia Zbawienia" Tom II.

[152] 2.VI.1984 r. Jam Jest wiecznie Święty w Trójcy Przenajświętszej. Byłem wśród was, żyłem jak każdy z was. Za was i dla waszego zbawienia ofiarowałem Siebie.
Góra Golgota i Krzyż, to ołtarz, gdzie odprawiłem Najświętszą Mszę Nowego Pojednania i Nowego Testamentu.
Od tej chwili świątynia Jerozolimska została ogołocona z majestatu i łaski Boga. Jej ofiary tam składane nie miały dalszej potrzeby istnienia.
   Moje Najświętsze Ramiona rozpięte na Drzewie Krzyża umocniły najkrótszą modlitwę, która po wasze czasy składana jest Przenajświętszej Trójcy: W Imię Ojca, W Imię Syna, w Imię Ducha Świętego. Poprzez te krótką modlitwę Krzyża Świętego uwielbiona została na wieki Trójca Przenajświętsza. Głową i potęgą łącząca Niebo i ziemię jest Bóg Ojciec. Żywotem wiecznym i zbawieniem świata całego jest Syn Boży. Mocą, światłem i zrozumieniem Nowego, Świętego Testamentu jest Duch Święty.
    W Krzyżu świętym jesteście wszyscy umocnieni przez łaskę wielkiej miłości Trójcy Przenajświętszej. Dlatego proszę was, niech Krzyż święty, który nieraz  machinalnie i pośpiesznie składacie na czole, na sercu życiodajnym i na ramionach, będzie  bardziej   rozumiany i z rozwagą czyniony. To jest modlitwa potęgi, odkupienia, modlitwa Trójcy Przenajświętszej - Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. Amen.
Zapisz: Bóg Święty jest Jeden,ale w Troistej Osobie,
              Bóg Święty jest Jeden, ale w Troistej Osobie,
              Bóg Święty jest Jeden, ale w Troistej Osobie.
     Kto tego nie uznaje, ten nic nie uznaje. Kto tego nie uznaje, ten nic nie pojmuje. Ja, Bóg, od wieków Jestem w Troistej Osobie. Ja o Sobie mówię tak: Jesteśmy, wychodzimy, wchodzimy — zawsze w liczbie mnogiej a nie pojedyńczej. Gdy świątynia Jerozolimska stała się dla Mnie obrzydliwością i miejscem przykrym, powiedziałem: — wychodzimy stąd. Ja jestem tym, który wiecznie jest. We Mnie mieszka zawsze Najświętsze Słowo Moje, które przyoblekło ciało z Niepokalanej Dziewicy Maryi Panny. Duch Mój Święty i Słowo Święte - to wieczna mądrość, siła, moc, światło. Obejmujemy wszystko, tworzymy i sprawiamy. Otrzymałaś wielką tajemnicę Prawdy Świętej !
  Przekaż tym, którzy mają wątpliwości co do Trójcy Przenajświętszej. Przez Nią i w Niej wszystko powstało, wiecznie jest i trwa. Amen.
                      
 
                                     ***
        OFIARA MSZY ŚW. ZAGROŻONA !!! :
 kozioł podepcze Barana i zabierze Mu wieczną Ofiarę
                      - [Księga Daniela rozdział 8 , 1 -14]
  Msza święta jest codzienną Ofiarą, ofiarą czystą, składaną Panu na wszystkich ołtarzach, od wschodu aż do zachodu słońca. Ofiara Mszy św. uobecnia ofiarę którą Pan Jezus złożył na Kalwarii. Przyjmując protestancką naukę mówi się, że Msza Św. nie jest ofiarą, lecz jedynie świętą ucztą, to znaczy wspomnieniem tego, czego dokonał Pan Jezus w czasie Swojej ostatniej wieczerzy. Zniesie się w ten sposób codzienne odprawianie Mszy Świętej. Na tym właśnie zniesieniu codziennej ofiary polega ohyda spustoszenia dokonana przez Antychrysta, która będzie trwać około trzy i pół roku. tzn. tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. - słowa Matki Bożej do ks. Stefano Gobbiego -założyciela Kapłańskiego Ruchu Maryjnego.
- Więcej w całym materiale " Koniec czasów " w którym jest przedstawione     
  5 znaków wielkiego odstępstwa 
 
 
 
Uwagi wiernych :   Znaki tego proroctwa już widać na co dzień w kościołach gdzie często Msza Św. jest sprawowana w sposób krótki często bez spowiedzi powszechnej czyli Confiteoru co pozbawia całości Misterium Męki Pańskiej jakim jest Msza Św. mówi o tym bł. Anna Katarzyna Emmerich której Pan Jezus pokazał obraz Mszy Trydenckiej , każdy gest kapłana ma w czasie Mszy Św. swoje znaczenie , to też kiedy kapłan odmawia Confiteor to Chrystus upada i poci się krwawym potem. Błędem jest też mówienie że na Mszy Św. jest ostatnia wieczerza, to też pokazuje ta wizja, otóż na ostatniej wieczerzy przy stole z apostołami Pan nasz Jezus Chrystus ustanowił Przenajświętszy Sakrament przemieniając chleb w swoje ciało i ustanowił Sakrament Kapłaństwa. A Msza Św. zaczyna się od ogrójca , kiedy na Mszy Św. kapłan przemienia chleb w Ciało Chrystusa  i potem podnosi to Ciało to w tym momencie Pan Jezus jest na krzyżu. A więc błędem jest mówienie że na Mszy Św. jest ostatnia wieczerza. Tam jej po prostu nie ma , i to też pokazuje ta wizja .
                                                                                                                                   
 
   Nie zlekceważmy tego proroctwa tej błogosławionej sługi Bożej która Bogu wielkie ofiary składała ze swoich cierpień za kapłanów i lud Boży , abyśmy gdy staniemy na Sądzie Bożym przed  Sędzią  Sprawiedliwym - Panem naszym Jezusem Chrystusem nie byli zawstydzeni kiedy On zapyta się każdego z nas - Zdaj sprawę z włodarstwa twojego. Amen.
 
Ps. Jak śmiało szatan sobie poczyna ze Mszą Św. widać coraz częściej , kiedy liturgia jest " ubogacana" gitarami co uwłacza ofiarnemu charakterowi Mszy Św. Od wieków organy kościelne podkreślały doniosłość tego misterium.
Dalej kobiety w prezbiterium - kiedyś to było nie dopuszczalne !, apogeum tego wszystkiego to uwłaczanie czci Przenajświętszemu Sakramentowi - Komunia Św. na stojąco co powoduje spoufalanie się z Bogiem - jak równy z równym, czy my ludzie jesteśmy wyżsi od Aniołów którzy upadają na twarz przed Bogiem w Niebie i na ziemi - przed Jego Tabernakulum w Jego świątyniach,
- szafarze świeccy którzy się mnożą jak grzyby po deszczu - to jest uwłaczanie Sakramentowi kapłaństwa i prowadzi do powszechnego kapłaństwa, a co najważniejsze łamie nowe Przymierze które Bóg zawarł z Apostołami czyli z kapłanami kiedy podnosił kielich Krwi Swojej Nowego i wiecznego Przymierza, apogeum tego wszystkiego to jest Komunia na rękę. Czy ma się na nas wypełnić księga Daniela gdzie jest mowa że kozioł podepcze Barana i zabierze mu wieczną Ofiarę ? Uczyńmy wszystko aby tak się nie stało , a Bóg nam wtedy wynagrodzi i przywróci prawdziwy Boży pokój na ziemię . Amen.

 

 
      Jak zabezpieczyć Świątynię Pańską i uczcić godnie Boga :

Trzeba uporządkować Ołtarze 
 
Msza Św.
 
Komunia Św.
 
 Patena 
 
Sacrum
 
Balaski 
 
Jak należy czcić Boga
 
Świątynia Boża to Golgota na której Chrystus dokonuje swego żywota