PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


 
         SODOMA I GOMORA jako przykład Kary Bożej i Gniewu Bożego
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
Dzień Syna Człowieczego
 
 
17 22 Do uczniów zaś rzekł: «Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. 23 Powiedzą wam: "Oto tam" lub: "Oto tu". Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi! 24 Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. 25 Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie. 
26 Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: 27 jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. 
28 Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, 29 lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; 
30 tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. 
31 W owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. 32 Przypomnijcie sobie żonę Lota. 33 Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. 34 Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. 35 Dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona ». 36 Pytali Go: «Gdzie, Panie?»37 On im odpowiedział: «Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy».
 
 _________________________________________________________________________________
 
 
2 6 także miasta Sodomę i Gomorę obróciwszy w popiół skazał na zagładę dając przykład [kary] tym, którzy będą żyli bezbożnie,7 ale wyrwał sprawiedliwego Lota, który uginał się pod ciężarem rozpustnego postępowania ludzi nie liczących się z Bożym prawem 
 
 
Nawet naukowcy potwierdzają fakt zniszczenia tych grzesznych miast :

   Bóg zanim ześle karę na ziemię wyczerpuje wszystkie możliwości dojścia do człowieka ze swoim Słowem, daje nam ostrzeżenia w postaci różnych wydarzeń na ziemi, zsyła swoją Matkę Maryję aby nas ostrzegała przed Jego Sprawiedliwym Gniewem i wzywała nas do nawrócenia np. Objawienia w Akita, zsyła także swoich Świętych Aniołów aby przygotowali Jego przyjście, kiedy ludzie to wszystko odrzucą okazuje Bóg swój Gniew, i właśnie takim przykładem a zarazem ostrzeżeniem dla nas jest zagłada Sodomy i Gomory.
 
Opis tego wydarzenia: Księga Rodzaju : [19,1-29]

 
                                                                                                ***
 
                                                                   OBJAWIENIA MATKI BOŻEJ W AKITA

   Rok 1973. Matka Boża przychodzi do małej miejscowości Akita w Japonii , przestrzega nas przed Wielką Kara Bożą , ta kara ma być taka jaką Bóg zesłał na  Sodomę i Gomorę.
 
 
Podczas porannej modlitwy w kaplicy klasztornej, wizjonerka siostra Agnieszka Sasagawa ujrzała, jak z tabernakulum tryska nadprzyrodzone światło. W tej samej chwili figura Najświętszej Maryi Panny wydzieliła cudowny zapach, który wypełnił kaplicę. Kiedy siostra Agnieszka zaczęła odmawiać Różaniec, usłyszała słowa:

„Droga córko, uważnie słuchaj tego, co ci powiem. Potem powiadom o tym przełożonego.
Jak ci już mówiłam, jeśli ludzie nie odczują skruchy i nie poprawią się, Ojciec ześle na całą ludzkość straszną karę. Będzie to kara większa od potopu, jakiej dotąd nikt nie widział.

Z nieba spadnie ogień i zniesie większą część ludności, dobrych jak i złych, nie oszczędzając wiernych ani księży. Ci, co przeżyją, będą zazdrościć umarłym. Jedyną bronią, jaka wam pozostanie, będzie Różaniec i znak pozostawiony przez mego Syna. Codziennie odmawiaj Różaniec. Przy pomocy Różańca módl się za papieża, biskupów i księży. Działania diabła przenikną do Kościoła tak, że kardynał stanie przeciwko kardynałowi, a biskup przeciwko biskupowi. Wielbiący Mnie księża będą wyszydzani przez kolegów.., kościoły i ołtarze  zostaną splądrowane. Kościół będzie pełen tych, którzy akceptują kompromisy, a demon zmusi wiele poświęconych dusz do opuszczenia służby u Pana.Demon będzie szczególnie nieprzejednany wobec dusz poświęconych Bogu. Perspektywa utracenia tak wielu dusz jest powodem mego smutku. Jeśli będzie popełnianych coraz więcej, coraz poważniejszych grzechów, zabraknie dla ludzi wybaczenia” Akita
(13.10.1973). 
 
Biskup Ito powiedział, że orędzie z Akity odsłania III Tajemnicę Fatimską i jest jej uzupełnieniem. Posłanie to opiera się na warunku: „ jeśli ludzie nie odczują skruchy i nie poprawią się..”.                                                                                                                                               
   Wydarzenia roku 2011 (m inn. tsunami w Japonii ) potwierdzają że Bóg oczyści świat od zła przez Ogień i Wodę, o tym też mówi ks. prof. Jan Sieg , kierownik duchowy" Anny"- prelekcję tego księdza można też pobrać na naszej stronie 
 
___________________________________________________________________________________

2011-03-14

Trzęsienie ziemi w Japonii w świetle objawień Matki Bożej w Akita

  Epicentrum potężnego trzęsienia ziemi, które nawiedziło Japonię 11 marca br., znajdowało się zaledwie około 200 km od sanktuarium maryjnego w Akita. Tam, w 1973 r. Matka Boża kilkakrotnie ukazywała się pewnej zakonnicy, prosząc o modlitwę wynagradzającą za grzechy świata i przestrzegając przed chaosem w Kościele oraz strasznymi katastrofami, które dotkną świat, jeśli ludzie się nie nawrócą. 

Trzęsienie ziemi, które miało miejsc w diecezji Sendai, w północnej części kraju – oraz ponad dziesięciometrowa fala tsunami, będąca jego następstwem – spowodowało śmierć co najmniej trzech tysięcy ludzi. W rejonie tym wciąż dochodzi do wtórnych wstrząsów. Ludność pozostaje od kilku dni bez świeżej wody pitnej, jedzenia i prądu. 

W 1973 r. Matka Boża, która objawiła się w Akita siostrze Agnieszce Sasagawa przepowiedziała wiele przyszłych wydarzeń, w tym katastrofy poważniejsze od tej, która miała miejsce w ub. piątek.

Objawienia w Akita zostały oficjalnie zatwierdzone przez Kościół katolicki. Badał je kard. Joseph Ratzinger w 1988 r., kiedy pełnił jeszcze funkcję prefekta Kongregacji Nauki Wiary.

Trzeciego października 1973 r. (sobota) przypadała 56. rocznica ostatniego objawienia w Fatimie. Podczas porannej modlitwy w kaplicy klasztornej, wizjonerka siostra Agnieszka Sasagawa ujrzała, jak z tabernakulum tryska nadprzyrodzone światło. W tej samej chwili figura Najświętszej Maryi Panny wydzieliła cudowny zapach, który wypełnił kaplicę. Kiedy siostra Agnieszka zaczęła odmawiać Różaniec, usłyszała słowa:
”Moja kochana córko, wsłuchaj się uważnie w to, co mam ci do powiedzenia. Powiesz to swemu przełożonemu. Powiedziałam ci już, że jeżeli ludzie nie zaczną pokutować i nie poprawią się, Ojciec ześle na ludzkość straszliwą karę. Będzie to kara większa niż potop, nieporównywalna z niczym, co widział świat. Ogień spadnie z nieba i unicestwi większą część ludzkości, dobrych na równi ze złymi, nie oszczędzając ani kapłanów, ani wiernych. Ci, co ocaleją, będą czuć się tak samotni, że będą zazdrościć umarłym. Jedyną bronią, jaka wam pozostanie, to Różaniec i Znak pozostawiony przez mego Syna. Codziennie odmawiajcie różańcowe modlitwy. Na Różańcu módlcie się za papieża, biskupów i kapłanów”.

„Działanie szatana przeniknie nawet Kościół, do tego stopnia, że będzie można zobaczyć kardynałów sprzeciwiających się innym kardynałom i biskupów występujących przeciwko innym biskupom. Kapłani, którzy Mnie czczą, będą wyszydzani i prześladowani przez swych współbraci... świątynie i ołtarze będą plądrowane. Kościół będzie pełen tych, którzy pójdą na kompromis, a szatan będzie kusił wielu kapłanów i osoby konsekrowane, by opuścili służbę Panu”.

”Diabeł będzie występował szczególnie przeciwko duszom poświęconym Bogu. Powodem mego smutku jest myśl o zatraceniu tak wielu dusz. Jeśli grzechy będą coraz liczniejsze i poważniejsze, nie będzie już dla nich przebaczenia. 

Powiedz to odważnie swemu przełożonemu. On będzie wiedział, jak zachęcić was do modlitwy i podjęcia dzieł zadośćuczynienia.
Dziś mówię do ciebie ostatni raz za pomocą żywego głosu. Od tej chwili będziesz posłuszna temu, kto jest posłany i swemu przełożonemu. Odmawiaj jak najczęściej Różaniec. Tylko Ja jedna wciąż mogę ocalić was przed zbliżającym się nieszczęściem. Ci, którzy mi zaufają, zostaną ocaleni".

W połowie października siostry po raz ostatni czuły w kaplicy woń kwiatów. Następnego dnia pojawił się zapach rozkładającego się mięsa. Mimo nieznośnego smrodu siostry zaczęły odmawiać Różaniec. Wówczas całą podłogę w kaplicy wypełniły żywiące się padliną białe robaki. Znikły nazajutrz, przejmujący smród pozostał jednak przez następne trzy dni. W opinii sióstr, był to fetor grzechu, jaki jest udziałem każdego człowieka.

4 stycznia 1975 r. zdarzyła się kolejna niewytłumaczalna rzecz: figura zaczęła płakać. Drewno, z którego buddyjski mnich wyrzeźbił Matkę Najświętszą, było tak wysuszone, że w kilku miejscach widać było otwory po kornikach. Ale w kącikach oczu zbierały się łzy i spływały w dół po policzkach. Świadkowie zgodnie twierdzili, że figura płakała jak żywa osoba.

Tego dnia Maryja płakała dwukrotnie, a przez następne sześć i pół roku w sumie sto jeden razy. Ostatni raz zjawisko to zaobserwowano w święto Matki Bożej Bolesnej, 15 września 1981 r.

W 1975 r., pod koniec noworocznych rekolekcji, siostra Agnieszka raz jeszcze ujrzała swego Anioła Stróża. Przyszedł on przekazać jej ostatnie słowa orędzia:
”Nie dziw się, że widzisz Matkę Bożą płaczącą. Ona płacze, bo pragnie nawrócenia jak największej liczby ludzi. Chce, by za Jej wstawiennictwem dusze poświęciły się Jezusowi i Ojcu. Rekolekcjonista powiedział podczas dzisiejszego kazania: Wasza wiara zanika, kiedy nie widzicie. Jest tak dlatego, bo wiara wasza jest słaba. Najświętsza Maryja Panna cieszy się z poświęcenia Japonii Jej Niepokalanemu Sercu, kocha bowiem Japonię. Smutno Jej jednak, że to poświęcenie nie jest traktowane poważnie. Choć wybrała Akitę na miejsce przekazania swego orędzia, miejscowy proboszcz lęka się tego, co można by o nim powiedzieć. Nie bójcie się. Matka Najświętsza czeka na was wszystkich...".

Według doniesień medialnych, miasto Akita, leżące w pobliżu epicentrum trzęsienia ziemi, ucierpiało najmniej w porównaniu z innymi obszarami północnej części Japonii. 

Źródło: CNA, AS                                                  

___________________________________________________________________________________

 
  Zofia Nosko - "Centuria"                              
  "Orędzia Zbawienia" Tom IV                                                     
 
 
 
 
 
                                Mówi Bóg Ojciec Wszechmogący :
 [143] 1.IX. 1984. Zapisz, co chcę ci powiedzieć: Jedni z was mówią, że Jestem bardzo wymagającym, rygorystycznym, chłostającym za grzechy, że za wiele od was wymagam, że proszę was o wyrzeczenie się rozkoszy ziemskich, że przez nadużywanie ich, was krzywdzę.
   A drudzy mówią : stworzył nas Bóg i losem się naszym nie zajmuje. Może wam być dobrze lub źle, jest Mu to obojętne. Odszedł w strony północy, zostawił nas swemu losowi.
   Jedni i drudzy zapominają, ze Ja jestem Bogiem Ojcem, że stworzyłem  was wszystkich, z bezmiernej miłości, zawsze przede Mną idzie Miłosierdzie Moje, by wam przebaczać, usynawiać i zapominać wasze winy.
   Jak kosmos nie ma początku i końca, tak Moja miłość i Miłosierdzie jest wielkie i nieograniczone. Obejmuję was wszystkich i dobrych i złych.
O gdyby nie Miłosierdzie Moje Święte, nie Miłość, która płonie w Moim Sercu, to przez grzechy, które na was ciążą, powinniście wszyscy zginąć, tak jak mieszkańcy Sodomy i Gomory. Ale Ja, Bóg wasz Ojciec Miłości i Miłosierdzia cierpliwie czekam.
    Przez wszystkie wieki, przez które przechodziła ludzkość, wysyłałem do was proroków. Oni was przestrzegali i pouczali o Moich żądaniach, prośbach i nakazach, dotyczących was.
    A wyście ich ośmieszali, ignorowali, a w końcu zabijali, lub przepędzali. Na koniec wysłałem Syna Swojego Jedynego Świętego. Powinniście byli Jego uszanować i odstąpić od drogi grzechu. On na was nie nakładał niemożliwości faryzejskiej.  Mówił wam o miłości Boga i bliźniego. Wskazywał wam drogę, jaką powinniście iść, przestrzegał przed sidłami złego. Całą swoją naukę oparł na miłości i na prawdzie. Czy mogliście znaleźć w Nim skazę najmniejszą, nie - bo On jest na wieki Święty. On zawsze w Łonie Moim był Święty.
    I coście z Nim uczynili? Ciężkimi grzechami swoimi przybiliście Go do Krzyża, dręczyliście Go srodze swoją złością i pychą.
   Morze nieprawości rozlewacie przez wszystkie wieki!, na cały świat! Wszyscy i wszystkie pokolenia ziemi, okrutną zajadłą złością, grzechami przybijaliście Syna Mego, pokornego, Święte­go, cichego, sprawiedliwego! O, jakże wielce miłującego was! Nikt przez całe wieki nie znalazł się, by bezinteresowną miłością opatrzyć Jego Święte Rany. Dać Mu pić, gdy o to poprosił. To nie tylko ci, co stali pod Krzyżem dwa tysiące lat wstecz i podawali Jezusowi żółć i ocet, oni są za to winni, ale wy wszyscy przez całą wieczność, dusze oziębłe, przewrotne, grzechem swoim to czynicie!
   To was zaboli, co wam teraz powiem : a może i nie zaboli, bo serca macie obrośnięte tłuszczem.   To wy, tam wówczas rozprawialiście się z Jezusem Chrystusem i żadne cierpienie nie było za ciężkie gdy na krzyżu był rozpięty Jezus Chrystus. Tylko ciężarem męki kładł się na Serce Jego bólu i poniewierki wasz grzech, który z pokolenia na pokolenie czynić będziecie.
    A grzech ten, jak robak zły, będzie toczył wasze dusze. Grzechem i okrucieństwem, mordem i przewrotnością, to był naj­większy ból i największe cierpienie Jezusa Chrystusa.
Dziś przed wami wszystkimi - dusze ludzkie, cała ludzkości stoi „meta" wyznaczona przez Aniołów Bożych. Dobiegacie już koń­ca, już wnet staniecie na mecie Sądu Sprawiedliwości Bożej!
   Azali oprzytomnieliście, z jakim to bagażem staniecie przed swoim Stworzycielem, Bogiem Ojcem? Czy wiecie, co na was ciąży? Straszne grzechy! Grzechy niewymierne, jesteście zaprzań­cami.
Całe narody zaparły się Boga. Mówicie, że możecie żyć bez Boga, a jednak, rok bez Mojej miłości i Mojego Miłosierdzia zginiecie wszyscy, ale to wszyscy z głodu i nędzy!
Choć wiecie, że Jestem i że zażądam od was rozrachunku, bardzo ścisłego.
    Lekceważycie  Biblię - Ewangelię Świętą. Lekceważycie podane wam Prawdy, odtrącacie wszystko to, co mieści się Przykazaniach Bożych. Fałszywa duma was rozsadza. Oderwaliście się od ziemi, a mówicie, że jesteście w kosmosie! O, błędne dzieci Moje!
   Kosmos, to niepojęta dal niczym nie zmierzona, bezkresna, gdzie nikt z was nie będzie. Ale, po cóż to wam będę tłumaczył ! Macie rozum, dałem wam, myślcie logicznie. Wracam jeszcze raz. Zbliża się Dzień gdzie zażądam rozrachunku ścisłego od każdej duszy. Właśnie w ten dzień „odjęte od was będzie Miłosierdzie Święte, Boże", a działać będzie wielka Sprawiedliwość!
Na szalach wagi Bożej wszyscy zostaniecie zważeni. Wasze czyny, już Aniołowie je przygotowali. Także i miejsce jest już przygotowane. Jedynie dzień i godzinę rozprawy Ja sam ustalę.
   Jak świat jest wielki, poprzez cały świat, rozleje się morze ognia. W tym dniu Niebo z Ziemią się połączy, dym i zamieszanie, ogień. W tym dniu Ja sam będę zbierającym i wyrzucającym. Otchłań zostanie wami wypełniona. Ciemności i mrok was ogarną. Piekło pochłonie to, co jest z grzechu. Grzech rodzi to, co jest ze złego. Zło rodzi to, co jest z nieczystego, przepadnie, zmiecione zostanie, strącone w otchłań piekieł.
Nic nieczystego nie będzie mogło wkraść się do Domu Świętego Bożej Wiecznej Świę­tości!. Amen .
 
- fragmenty z książki  „ORĘDZIA ZBAWIENIA” tom IV , autorki Zofii Nosko  "Centurii", książkę można zamówić __________________________________________________________________________________
Abyśmy w porę wyciągnęli wnioski z tego i całkowicie się nawrócili oraz wypełniali Prawo Boże aby nie było dla nas za późno.
Trzeba nam odmawiać koronkę do Miłosierdzia Bożego aby przebłagać Boga za grzechy nasze i całego świata


Na ziemi mamy mało czasu na modlitwę, prośmy Wszystkich Świętych  , Oni mają więcej czasu na modlitwę, prośmy Ich w Litanii do Wszystkich Świętych aby za nas się modlili w tych ciężkich czasach , wtedy Niebo połączy się z ziemią i przyjdzie dla nas ratunek.
 
... Święta Maryjo módl się za nami, ...Wszyscy Święci i Święte Boże módlcie się za nami. Amen.
( fragment Litanii do Wszystkich Świętych)
 
 LITANIA DO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH  
 pdf