PROROCYKATOLIK.pl
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie [I list św. Pawła do Tes 5,19-21]
"PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI WPIERW NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWOIM, PROROKOM"[ księga. Amosa 3,7]
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma  Mt. 10,41
         PILNE !

 
Intronizacja

TŁUMACZENIE STRONY


 
 
Hosting


      Wszechmogący Bóg rozpoczynając Swoje Dzieło 
             Zbawienia, uczy nas z Nim  obcowania  
 
 
 <<< Papież Benedykt XVI błogosławi Przenajświętszym Sakramentem wiernych zgromadzonych na Jasnej Górze 26.05.2006r. Tu Papież trzyma Tego który zwyciężał z Mojżeszem .To Ten Który z przeorem Kordeckim – odniósł wielkie zwycięstwo nad Szwedami pod murami Jasnej Góry – Prawdziwy Bóg. Król Królów, Pan Panujących.

_________________________________________________________________________

   Pan Bóg uczył Mojżesza szacunku do Siebie i czci jakiej powinien Mu oddawać przez najwyższą pokorę i uniżenie od początku jego służenia mówiąc  – „ Mojżeszu  zdejm sandały z nóg bo ziemia na której stoisz jest święta” –  [Wj 3 , 4 – 6].

   Bóg znając przyszłość chciał przez to uświadomić nam wszystkim jego dzieciom jak należy Go czcić  w Jego świątyni która przecież jest też miejscem poświęconym , gdzie klękanie jest godnym Boga uwielbieniem.
Mojżesz otrzymał od Boga Jego Moc i siłę przez bliskie z Nim rozmowy przed Arką Przymierza którą Pan Bóg kazał mu zbudować ,bardzo czcił Mojżesz Arkę Pańską. Lud Izraelski widząc wielką cześć oddawaną Bogu , naśladował Mojżesza w jego postępowaniu i rosła wtedy bojaźń Boża oraz wiara. Tak samo dziś kapłan, który jest pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludem Bożym powinien dawać najwyższe świadectwo czci dla Boga ukrytego w Przenajświętszym Sakramencie , przez to w narodzie wzrośnie wiara ponieważ Bóg da łaskę – od Niego to zależy, a nie patrzmy po ludzku że świątynia wymalowana , że nowe ławki w kościołach, to nam nic nie da, to też jest potrzebne ale nie najważniejsze.

 Musimy nauczyć się myśleć po Bożemu jeżeli chcemy kontynuować wraz z Bogiem Jego Dzieło. Mojżesz tak wychowany przez Pana Boga wiedział że jeżeli chce coś uczynić należy poprosić o to Pana Boga. Prosił Go z Najwyższym szacunkiem, wchodził do Jego Przybytku , a kiedy modlił się do swego Pana obłok Chwały Bożej był widoczny przez ten czas przez lud Izraelski, który widział, że Pan Był z nim [Wj 33, 7 – 11] .

Bóg powiedział też Mojżeszowi aby przyniesiono oliwę czystą  dla ciągłego podtrzymywania światła w lampie w Namiocie Spotkania na zewnątrz zasłony , kapłani mieli dolewać tej oliwy do lampy, aby płonęła przed Panem cały czas [Wj 27 : 20 – 21]. W dzisiejszym kościele odpowiednikiem tej lampy jest wieczna lampka która pali się przy tabernakulum Żywego Boga.  Następnie Bóg dla czci Swojej nakazał Mojżeszowi sporządzić kadzidło [ Wj 30, 34 – 38] , w dzisiejszych czasach kadzidło też podkreśla Kto jest Bóg w Przenajświętszym Sakramencie. Pan Bóg kazał  też  Mojżeszowi sporządzić Dwa Cheruby ze złota które kazał umieścić mu na jednym i drugim końcu przebłagalni, twarze zaś ich mają być zwrócone jeden do drugiego - [Wj 25,18–21] przypatrzmy się bliżej Przenajświętszemu Sakramentowi z Jasnej Góry [zdj. wyżej] , tam też są Aniołowie  na jednym i drugim końcu ,potwierdza to obecność Boga Żywego w Przenajświętszym` Sakramencie ukrytego którego nieustannie adoruje na kolanach Matka Boża, Św. Józef , Aniołowie Boży i Wszyscy Święci . A w dzisiejszych czasach urządza się koncerty w świątyniach Bożych !!! Co ma na to powiedzieć Bóg z Jego Aniołami. Czy wtedy nie odstępujemy od Jego Prawa które mówi że w Miejscu świętym należy zachować najwyższy szacunek dla Boga – adorować Go na wzór który daje nam Święte Niebo , łączmy się ze Świętym Niebem w akcie spełnienia modlitewnego, dzięki temu będziemy ratować dusze od potępienia we wszystkich narodach które tak bardzo potrzebują naszej modlitwy. Koncerty w świątyniach są niestosowne, jest to miejsce składania ofiar przez Pana naszego Jezusa  Chrystusa  Bogu  Ojcu, a my chrześcijanie w świątyni łączymy nasze ofiary  z Jego ofiarą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  [*Wj – Księga Wyjścia]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Uwagi maluczkich :  Spojrzenie na Arkę Przymierza daje nam głębsze zrozumienie Przenajświętszego Sakramentu. Bóg jako doskonały strateg wiedział co będzie się działo w przyszłości , że będzie profanowany w Hostii Św. Dając dokładne wskazówki Mojżeszowi co do Arki , Pan chce nas wszystkich nauczyć jak mamy Go czcić w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza , przecież Bóg się nigdy nie zmienia, jest zawsze ten Sam. Budowa ,opis , szaty do posługiwania przy Arce , sprzęt, - doskonale opisuje Księga Wyjścia od rozdziału 25 do rozdziału 40.  Arka Pańska  była nietykalna, nie można było się do niej zbliżyć na pewną odległość – mówi o tym Księga Jozuego : [3, 3 – 5]  , dotykać Arkę Pana Boga całej ziemi  mogli tylko do tego celu wyznaczeni ludzie – kapłani, lud Boży nie mógł Jej dotknąć, groziło to poważnymi konsekwencjami a nawet klątwą rzuconą przez Boga. Z tego wszystkiego widać jak wielką wagę przywiązywał Bóg do Arki , i jak była ona na polecenie Boga zabezpieczona przed profanacją.   Bóg kontynuuje  swoją teologię i Duch Święty przez 2000 lat tak ukształtuje Kościół Św, że daje Swoim Kapłanom należyte zabezpieczenie Przenajświętszego Sakramentu jakim jest Patena Komunijna – aby Żywe okruszki Hostii Św. nie spadły na ziemię , i żebyśmy po nich nie deptali, żebyśmy nie mieli Boga pod nogami.
 
Arka Pańska była tylko skrzynią uświęconą przez Boga , a my mamy dzisiaj do czynienia z Bogiem Żywym ukrytym w Hostii Św. z Ciałem , Krwią, Duszą i Bóstwem – Panem naszym Jezusem Chrystusem , co się stanie z nami kiedy zwiedzeni nurtem nowej teologii będziemy dotykać Ciało Stwórcy Wszechświata, jeden tylko Bóg wie. Wiedząc ze Starego Testamentu jak działa w takiej sytuacji Bóg , możemy się tylko spodziewać najgorszego z uschnięciem ręki itp., z rzuceniem klątwy włącznie, a nawet śmiercią – por. 1 Księga Kronik [13, 9 – 10]. Odejdźmy od takich praktyk , a Bóg będzie nam błogosławił . Jeżeli się nie dostosujemy grozi nam Kara Boża, niech przestrogą dla nas będzie fragment Starego Testamentu , gdzie Król Dawid zgrzeszył przeciw Bogu , a Anioł Pański wykonując wyrok Boży wytracił 70 tysięcy ludzi – [Druga Księga Samuela 24, 15 - 16 ]. Tak jak w Starym Testamencie Bóg przemawiał przez Proroków jak lud ma czcić Boga. Tak w dzisiejszych  czasach posługuje  się Bóg Prorokami czasów ostatecznych  aby nie zostało zerwane Nowe Przymierze Boga z ludźmi zawarte przy ostatniej wieczerzy  w Wielki Czwartek , a zerwane będzie wtedy kiedy dalej będą się odbywać zaniedbania i profanacje Przenajświętszego  Sakramentu, które dokonywane są na całym świecie, oraz kiedy nie będzie wypełniana Wola Boża w świątyni zawarta w słowach proroków takich jak : Zofia Grochowska, Katarzyna Szymon , Zofia Nosko(Centuria), Anna z Warszawy, Michalina Zając, Rozalia Celakówna, Wanda Malczewska, kard. August Hlond, kard. Stefan Wyszyński, Papież Jan Paweł II, Kazimierz Domański.


 
 
Namiot Spotkania
jako zwiastun  świątyni  Bożej
i Arka Przymierza jako zwiastun Przenajświętszego Sakramentu  
 
- Sercem sanktuarium był przybytek podzielony na dwie części przez zasłonę wykonaną z drobno tkanej materii (bisioru), purpury fioletowej i czerwonej, szkarłatu (karmazynu), z wyhaftowanymi
uskrzydlonymi stworzeniami.
 
 
 
 
 
 
 

Podczas objawienia na gó­rze Synaj Bóg przekazał za pośrednictwem Mojżesza dokładne wskazówki dotyczą­ce wyglądu świątyni (przybyt­ku),który Izraelici mieli dla Nie­go przygotować. Po zawarciu przymierza Bóg chciał za­mieszkać wśród swoich ludzi, a oni potrzebowali miejsca, w którym mogliby oddawać Mu cześć i składać należne ofiary. Przybytek obejmował otwarty dziedziniec o wymia­rach 44 na 22 metry, ograni­czony wysokim na dwa metry parawanem z tkanin. Pośrod­ku znajdowało się przenośne sanktuarium w postaci ozdob­nego namiotu, na który składał się drewniany szkielet i poszy­cie z różnorodnych tkanin  i skór. Specjalna zasłona roz­wieszona na czterech pozłaca­nych słupach dzieliła wnętrze namiotu na część świętą i Naj­świętszą.  W miejscu świętym znajdował się stół na chleby pokładne, siedmioramienny świecznik na oliwę i ołtarz ka­dzielny, na którym paliło się ka­dzidło. Za zasłoną, w głębi na­miotu i Najświętszym miejscu całego przybytku znajdowała się specjalna pozłacana skrzy­nia z drewna akacjowego, zwana Arką Przymierza.Spo­czywały w niej dwie kamienne tablice, na których Bóg wyrył Dziesięć Przykazań, stanowią­cych podstawę Prawa - [ Księga Liczb 3, 1 – 51 ]. Płyty te, nazywane również Świadec­twem,symbolizowały układ, który Bóg zawarł z Izraelem. Arkę przykrywała Przebłagalnia - złota płyta, którą arcykapłan skraplał krwią z ofiary w Dzień Przebłagania. Pozostałe waż­ne sprzęty związane z kultem znajdowały się przed wejściem do Namiotu Spotkania. Stał tam ołtarz całopalenia, oraz kadź z wodą służącą kapłanom do rytualnych obmyć (można porównać z dzisiejszą puryfikacją palców kapłana). Funkcje kapłańskie mogli sprawować tylko Izraelici z pokolenia Lewiego - do tego celu specjalnie na polecenie Boga przez Mojżesza wyświęceni. Kiedy Mojżesz potrzebo­wał rady Jahwe, udawał się do Namiotu Spotkania i tam roz­mawiał z Bogiem .

PS. Zasłonę którą Bóg kazał też Mojżeszowi sporządzić  by oddzielała Miejsce Święte od Najświętszego – [ Wj 26 , 31 – 34 ] można porównać do balasek w czasach Świętej Tradycji , które przed prezbiterium spełniały podobną rolę , oddzielały wiernych (którzy znajdowali się w Miejscu świętym) od Najświętszego Miejsca w którym znajduje się Przenajświętszy Sakrament, dzięki czemu lud wierny nie spoufalał się z Bogiem ukrytym w Tabernakulum – tym Mieszkaniu Trójcy Przenajświętszej na ziemi i zachowywał stosowny szacunek i cześć dla Boga Żywego w Przenajświętszym Sakramencie Ukrytego przyjmując Go godnie na kolanach, tak jak w słowach tradycyjnej pieśni „Upadnij na kolana ludu czcią przejęty, uwielbiaj swego Pana Święty, Święty,Święty...” Wróćmy do Świętej Tradycji a Bóg będzie nam błogosławił.  Czytajmy Stary Testament , a odkryjemy wielkie tajemnice Boże.   Nie można nie brać pod uwagę Tego Testamentu , przecież jego fragmenty są czytane na każdej Mszy Św.   
 
 
 Mojżesz prowadził lud Izraelski z Egiptu „domu niewoli” przez pustynię, a wojsko faraona miało rozkaz wszystkich zabić. Nie mieli już gdzie uciekać. Jedną drogą było tylko morze czerwone gdzie wszyscy by się potopili, a druga droga to zginąć z rąk wojsk faraona. Na to Pan Bóg rzekł do Mojżesza: „podnieś laskę”. Wtedy Mojżesz Podniósł laskę i rozstąpiły się wody morza czerwonego by ocalić lud Izraelski od zguby, przeszli po suchym dnie morza na drugi brzeg, a wojsko za nimi. Następnie Pan Bóg powiedział do Mojżesza: „wyciągnij rękę nad morze” ,  i gdy podniósł rękę wody morza czerwonego zalały całe wojsko faraona.
Tak uczynił Pan Bóg dla swego ludu wybranego, aby wybawić z niewoli i pokazać potęgę poganom Kto Jest BÓG – mówi o tym Księga Wyjścia rozdział 14 : 1 – 31. Dzisiaj mamy podobną sytuację jak Izraelici  z  czasów Mojżesza, tyle że Łaskawość Pana Boga Wszechmogącego dużo dużo większa i możliwości większe jak Ofiara Krzyżowa Pana naszego Jezusa Chrystusa złożona na Ołtarzu jako Baranka Bożego za grzechy nasze i całego świata podczas każdej Mszy św., Orędownictwo Matki Bożej, Aniołów Bożych, Wszystkich Świętych i Dusz w  Czyśćcu cierpiących i KAPŁANÓW BOŻYCH sprawujących te święte obrzędy. W czasie każdej Mszy św. KAPŁAN jako osoba Panu Bogu poświęcona wybrana jako Mojżesz, ale coś więcej niż Mojżesz, który na znak Pana Boga podnosi nie laskę, lecz ŻYWE CIAŁO SAMEGO BOGA podczas każdej Mszy św. , wtedy nie tylko rozstępują się wody morza czerwonego, ale skłania się całe Niebo i ziemia i to co ją napełnia oraz Czyściec, a całe piekło tzn. szatan i jego legiony drżą przed Panem Zastępów. O jak Pan Bóg wywyższa swoich sług KAPŁANÓW już tu na ziemi, a co dopiero w Niebie za ich wierną służbę.
 
 DRODZY BRACIA  KAPŁANI I WIERNY LUDU BOŻY JEŻELI NIE WIDZIMY WYJŚCIA Z TRUDNEJ SYTUACJI W DZISIEJSZYM KOŚCIELE - SIĘGNIJMY PO KSIĘGĘ WYJŚCIA.